สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อปริญญา ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Aadministration (Business Computer)

โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 93 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก 54 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต
2.3 ประสบการณ์ภาคสนาม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โอกาสทางวิชาชีพ

สามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งเจ้าหน้าคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่พัฒนาและออกแบบระบบงาน โปรแกรมเมอร์ ผู้จัดการสารสนเทศ พนักงานบริษัท ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ เว็บมาสเตอร์ และสามารถทำงานในภาคราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัว