สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อปริญญา ภาษาไทย: บัญชีบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program

โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 33 หน่วยก
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก 33 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ 24 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โอกาสทางวิชาชีพ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานในฐานะนักบริหารขององค์การภาคเอกชนและภาครัฐ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจของครอบครัว หรือเป็นพื้นฐาน ในการจัดตั้งธุรกิจ ของตนเอง