งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

2021-02-25 96

สาขาวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมบริการวิชาการในหัวข้อ "การบันทึกบัญชีรา...

Continue reading

2021-02-25 10

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเลือกตั้งกรรมการสโมสร...

Continue reading

2021-02-24 109

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสร้างศักยภาพนักศึ...

Continue reading

2021-02-22 28

สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการหัวข้อ "สร้างรายได้จากกา...

Continue reading

2021-02-18 24

งานกิจการนักศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมจับผ้าประดับและลำดับขั้นตอนพิธ...

Continue reading

2021-02-18 24

สาขาวิชาการจัดการกีฬา จัดโครงการบริการวิชาการในหัวข้อ "การเสริมสร...

Continue reading

2021-02-16 44

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการวิชาการ ฝึกอบรมทางวิชาการหัวข้...

Continue reading

2021-01-14 26

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์...

Continue reading