กรรมการประจำคณะ

ผศ. ดร.อนงค์ รุ่งสุข

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน (กรรมการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวิวร ฮงมา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (กรรมการ)

นายศักดิ์ชัย ศรีสุข

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ (กรรมการ)

นายชาญยุทธ อุปพงษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอนันต์ สุวรรณหงษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุเทพ หันจรัส

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.เนียน คำมุลตรี

ตัวแทนคณาจารย์ (กรรมการ)

นางนิสากร พุทธวงศ์

ตัวแทนคณาจารย์ (กรรมการ)

นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย

ตัวแทนคณาจารย์ (กรรมการ)

นางณัฐกฤตา ศรีเมือง

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี (กรรมการ)

นางสาวรสสุคนธ์ สุวรรณกูฎ

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (กรรมการ)

นางยอดรัก สายสิญจน์

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กรรมการ)

นายสุทธิรักษ์ วิเศษสังข์

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการกีฬา (กรรมการ)

นางสาวสุชีวา สิทธิจินดา

หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (กรรมการ)

นางนัฐธิดา อาษาวัง

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี (กรรมการและเลขานุการ)

นางสาวผุสดี นนท์ไพวัน

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวปิยธิดา รัตนรามา

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ (กรรมการ)