กรรมการประจำคณะ

ผศ. ดร.อนงค์ รุ่งสุข

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ