คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

previous arrow
next arrow
Slider

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ชื่อ

รองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

น.ส.จิราภา ปะวัง

นักกิจการนักศึกษา
(งานกิจการนักศึกษา)

นายคณธร เกตุแย้ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานบริการวิชาการ)