คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

previous arrow
next arrow
Slider

ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ระวิวร ฮงมา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นางพัชราภรณ์ ลองจำนงค์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
(งานหลักสูตร)

น.ส.ชรินทร์ทิพย์ แผ้วไธสง

นักวิชาการศึกษา
(งานประกันคุณภาพการศึกษา)

น.ส.วิกานดา หล้าบา

นักวิชาการศึกษา
(งานทะเบียน)

น.ส.ธิดารัตน์ ประพัฒน์พงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานหลักสูตรและงานทะเบียน)