คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

previous arrow
next arrow
Slider

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์สุทธิรักษ์ วิเศษสังข์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีสุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์นริศรา เปรมศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ว่าที่ ร.ต.จิระชัย คาระวะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา