คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

previous arrow
next arrow
Slider

อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์ณัฐพงศ์ เขียวศรี

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์คงฤทธิ์ รีวงษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์วัชระ สุตะโคตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์พัฒนา ศรีวรมย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์สุภัทรชรี บุญประชุม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา