คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

previous arrow
next arrow
Slider

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.วิทยา บุญสุข

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ. ระวิวร ฮงมา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

รศ.ดร.ยุวนุช กุลาตรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ยอดรัก สายสิญจน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์จิ่ม ยืนนาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย

อาจารย์ประจำสาขาวิชา