คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

previous arrow
next arrow
Slider

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์รสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.ศราวุธ ราชมณี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์อุมาพร จันโสภา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์วชิรนันท์ ปุ้ม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา