คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

previous arrow
next arrow
Slider

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์จีราพร รัตนโกสุม

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.เนียน คำมุลตรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.จิตติยา สุระนรากุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์สุจิรา หงษามนุษย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์นิสากร พุทธวงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์รัฐวุฒิ เจาลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์พณิฐา ยงพิทยาพงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์เพ็ญพักตร์ สืบศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ปิยธิดา รัตนรามา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์สุพรรณี เขียวไกร

อาจารย์ประจำสาขาวิชา