คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

previous arrow
next arrow
Slider

ฝ่ายบริหารและแผนงาน

นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

นางนัฐธิดา อาษาวัง

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

น.ส.อรพรรณ สุวรรณมาโจ

นักทรัพยากรบุคคล
(งานการเจ้าหน้าที่)

น.ส.สุจิตตรา แสนชัย

นักวิชาการเงินและบัญชี
(งานการเงิน)

นางชื่นสุมล อินทร์หา

นักวิชาการเงินและบัญชี
(งานการบัญชี)

น.ส.วราภรณ์ พันธุ์เมือง

นักวิชาการพัสดุ
(งานพัสดุ)

น.ส.อมรรัตน์ ลาวงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(งานแผนและงบประมาณ)

น.ส.ผุสดี นนท์ไพรวัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานสารบรรณและเลขานุการ)

น.ส.พัชรี เมาลี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานพัสดุ)

นายนิรุตติ์ ประเสริฐสังข์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(งานเทคโนโลยีและงานโสตทัศนูปกรณ์)

นายรัตนพล จันทร์ปาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานเทคโนโลยีและงานโสตทัศนูปกรณ์)

นายชัยพิพัฒน์ บางศิริ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
(งานประชาสัมพันธ์)

นายภานุเดช นราหนองแวง

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
(งานอาคารสถานที่)

นายธนารัตน์ บุญทูล

พนักงานขับรถยนต์
(งานขับรถยนต์)

น.ส.ผุสดี โพธิ์ชัย

แม่บ้าน
(งานทำความสะอาด)

น.ส.สรัญญา ลาวงค์

แม่บ้าน
(งานทำความสะอาด)

น.ส.จันทิรา วิเศษสุนทร

แม่บ้าน
(งานทำความสะอาด)

น.ส.วิไลลักษณ์ ศรีบุตร

แม่บ้าน
(งานทำความสะอาด)

น.ส.ศรีจันทร์ ขันมา

แม่บ้าน
(งานทำความสะอาด)

นายดาบชัย เปรมปรี

ยามรักษาการณ์
(งานรักษาความเรียบร้อย)

นายชูเกียรติ กันทะสีพรม

ยามรักษาการณ์
(งานรักษาความเรียบร้อย)

ataşehir escort maltepe escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort tuzla escort pendik escort ümraniye escort kartal escort
buca escort
maltepe escort kurtköy escort