คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

previous arrow
next arrow
Slider

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์

หัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.นิตยา โพธิ์ศรีจันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.สายทิพย์ จะโนภาษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.อิภิ คำเพราะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.ศศิฉาย พิมพ์พรรค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.สรวิทย์ งามสุทธิ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.ดารณี เกตุชมภู

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์นิภาภัทร พงษ์โสภณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์บัวจันทร์ อินธิโส

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ศิริวรรณ เพชรไพร

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ดวงฤทัย ณ นครพนม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ณัฐกฤตา ศรีเมือง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา