คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

previous arrow
next arrow
Slider

คณะผู้บบริหาร

ผศ. ดร.อนงค์ รุ่งสุข

คณบดี

นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์

รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและแผนงาน

ผศ.ระวิวร ฮงมา

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ชื่อ

รักษาการรองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นางนัฐธิดา อาษาวัง

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี