คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

previous arrow
next arrow
Slider

คณะกรรมการประจำคณะ

ผศ. ดร.อนงค์ รุ่งสุข

คณบดี

นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์

รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและแผนงาน

ผศ.ระวิวร ฮงมา

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.จำนง วงษ์ชาชม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
,

นายปริญญา ธรเสนา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
,

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา

ตัวแทนคณาจารย์
,

นางสาวสุภัทรชรี บุญประชุม

ตัวแทนคณาจารย์
,

ผศ.วิทยา บุญสุข

หัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุทธิรักษ์ วิเศษสังข์

หัวหน้าสาขาวิชา
การจัดการกีฬา

นายณัฐพงศ์ เขียวศรี

หัวหน้าสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

ผศ.ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์

หัวหน้าสาขาวิชา
การบัญชี

นางสาวจีราพร รัตนโกสุม

หัวหน้าสาขาวิชา
การจัดการ

นางสาวรสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ

หัวหน้าสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางนัฐธิดา อาษาวัง

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวผุสดี นนท์ไพรวัน

ผู้ช่วยเลขานุการ

ataşehir escort maltepe escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort tuzla escort pendik escort ümraniye escort kartal escort
buca escort
maltepe escort kurtköy escort