คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานการเจ้าหน้าที่

  • ขั้นตอน และคู่มือ
  • การขอตำแหน่งทางวิชาการ
  • แบบฟอร์มต่าง ๆ
  • ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม

ขั้นตอน และคู่มือ

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน

สถิติการออกหนังสือรับรอง

ขั้นตอนการจัดประชุม

ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2564

คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง

คู่มือการทำงานวิเคราะห์

ข้อมูลอื่นๆ

แผนการบริหารบุคลากร ประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

แนวทางการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

แบบเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

การคัดลอกผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์(academic plagiarism) “ประเด็นสำคัญที่ควรรู้”

วิธีการสืบค้นบทความในฐานข้อมูล SCOPUS

กฎ ก.พ.อ. และประกาศ ก.พ.อ. ตามระเบียบบริหารงานบุคคลใหม่

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ฉบับปรับปรุง 2553

ataşehir escort maltepe escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort tuzla escort pendik escort ümraniye escort kartal escort
buca escort
maltepe escort kurtköy escort