คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานทะเบียน

  • ผู้สำเร็จการศึกษา
  • ปฏิทินการศึกษา
  • แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม
แบบฟอร์มคำร้อง
NPU.R01 ใบมอบฉันทะรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา
NPU.R02 หนังสือมอบอำนาจ
 NPU.R03 ใบรายงานตัวนักศึกษา (New)
NPU.R04 คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (New)
NPU.R05 คำร้องขอเพิ่มรายวิชา (New)
NPU-R05 คำร้องขอเพิ่มรายวิชา
NPU-R06 คำร้องขอถอนรายวิชา
NPU-R07 คำร้องขอตรวจสอบระดับคะแนน
NPU.R08 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา (New)
NPU.R09 คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (New)
NPU-R12 คำร้องขอลาพักการเรียน
NPU-R13 คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา
NPU-R14 คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา
NPU-R15 คำร้องขอแก้สัญลักษณ์ I (สำหรับนักศึกษา)
NPU-R16 แบบส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I (สำหรับอาจารย์)
NPU-R21 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเพื่อเปลี่ยนแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย (Regrade)
NPU-R22 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
NPU-R23 คำร้องขอลาออก
NPU.R26 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา (New)
NPU-R27 คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
NPU-R28 คำร้องขอเปลี่ยนหรือย้ายสาขาวิชา
NPU.R31 คำร้องขอเปิดรายวิชา (New)
NPU.R41 คำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
NPU.R42 คำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวผู้สำเร็จการศึกษา
NPU.R42 คำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
NPU.R45 คำร้องขออนุญาตคืนการลงทะเบียน เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ล่าช้า)
แบบฟอร์มคำร้องขอแต่งกายตามเพศสภาพ
กพน. SD-NPU-01 คำร้องแสดงความประสงค์ขอแต่งกายชุดนักศึกษาตามเพศสภาพ
กพน. SD-NPU-02 คำร้องแสดงความประสงค์ขอแต่งกายชุดนักศึกษาตามเพศสภาพเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ataşehir escort maltepe escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort tuzla escort pendik escort ümraniye escort kartal escort
buca escort
maltepe escort kurtköy escort