คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม SPSS

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม SPSS ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของโปรแกรม SPSS เพื่อใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล สามารถเลือกใช้การประมวลค่าทางสถิติที่หลากหลาย ช่วยลดความยุ่งยากในการคำนวณและวิเคราะห์ค่าทางสถิติ จึงเหมาะสำหรับการนำมาใช้งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การคำนวณและวิเคราะห์ค่าทางสถิติ การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการวิจัย หรือวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมมีทักษะการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลลัพธ์ และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยโครงการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 13 – 14 กรกฏาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 1 อาคาร คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

ataşehir escort maltepe escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort tuzla escort pendik escort ümraniye escort kartal escort
buca escort
maltepe escort kurtköy escort