คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

รเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมโครงการประเมินประกันระดับคณะ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณะกรรมการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมินทร เบ้าธรรม จากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธราธิป ภู่ระหงษ์ จาก ม.นครพนม กรรมการ อาจารย์ จุฑามาศ ใจสบาย กรรมการและเลขานุการ ซึ่งผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในประสบผลสำเร็จได้คะแนน 4.24 และขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

ataşehir escort maltepe escort bostancı escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort tuzla escort pendik escort ümraniye escort kartal escort
buca escort
maltepe escort kurtköy escort