คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการฯ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการค่ายแคมโขง ครั้งที่ ๓

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการฯ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการค่ายแคมโขง ครั้งที่ ๓ (Cam Khong Camp @NakhonPhanom #3) ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนมและบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม โดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของภาพยนตร์สั้น เรียนรู้ที่จะเลือกจุดเด่นเพื่อนำมาผลิตภาพยนตร์สั้นที่มีคุณภาพ ฝึกทักษะการนำเสนอ ถ่ายทอด และเล่าเรื่อง เปิดโอกาสในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านการนำเสนอเรื่องราวแคมโขงหรือริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม นอกจากนั้นยังเป็นการเชื่อมต่อพลังความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนกับอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจารย์ผู้ควบคุมทีม และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล โดยโครงการฯ นี้ จัดขึ้นในรูปแบบของค่ายพักค้างแรมเป็นเวลา ๒ วัน ทั้งได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม บริษัท/ห้างร้าน คณาจารย์และนักเรียนจากทุกโรงเรียนเป็นอย่างดี