คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดงาน ปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3

เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมจัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีที่จบการศึกษา และเพื่อเตรียมตัวให้นักศึกษาพร้อมในการเข้าสู่การทำงานจริงต่อไป ซึ่งก่อนเริ่มกิจกรรมนั้นมี นางสาวสุจิรา หงษามนุษย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน โดยภายในกิจกรรมมีการอบรมในหัวข้อ การเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อก้าวเข้าสู่การทำงานในยุค Thailand 4.0 โดยมี อาจารย์ วชิรนันท์ ปุ้ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากร และต่อด้วยการอธิบายถึงระเบียบการขอเอกสารหลังจากจบการศึกษา โดย นางสาววิกานดา หล้าบา นักวิชาการศึกษา (งานทะเบียน) และก่อนจะสิ้นสุดกิจกรรม ได้มีทีมงานจากบริษัท KrungThai AXA ได้มาแนะแนววิชาชีพเป็นการปิดท้ายโครงการด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น.