คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการค่ายแคมโขง ณ นครพนม IT for Fun #2 Lego Robotic Coding Workshop

วันนี้ 19 มีนาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการค่ายแคมโขง ณ นครพนม IT for Fun #2 Lego Robotic Coding Workshop ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสนับสนุนให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะชีวิต  โดยภายในกิจกกรรมนี้มีการสอนการใช้งานและเขียนคำสั่ง  Lego Robotic และมีการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่  ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ห้องบรรยาย 109 อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม