คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการทบทวนระเบียบและวินัยการปฏิบัติราชการ และการคิดภาระงานบุคลากร

วันนี้ (17 มีนาคม 2564) คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการทบทวนระเบียบวินัยการปฏิบัติราชการ และการคิดภาระงานบุคลากร  ให้กับบุคลากรภายในคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามระเบียบราชการ และการรักษาวินัยในงานราชการของบุคลากร อีกทั้ง การคิดภาระงาน ของบุคลากรเพื่อให้เกิดความรู้เข้าใจและถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำเนียง ไข่มุกข์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมให้เกียรติเป็นผู้บรรยายในวันนี้ ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 6 อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.